Ochrana osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb.

AutoSystem a.s. jakožto správce prohlašuje, že si je plně vědom, že osobní data a jejich ochrana je nezadatelným právem Subjektu údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.), které je normativně vyjádřeno v zákoně č. 101/2000 Sb. - o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a zavazuje se, že bude toto nezadatelné právo Subjektu údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) ctít tak, aby bylo vyhověno Zákonu, a že učiní veškerá technická , certifikační a právní opatření k tomu, aby Zákonem chráněné zájmy byly naplněny tím, že ve smyslu § 15 Zákona zavázal k mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, i své zaměstnance.

Subjekt údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) prohlašuje, že si je plně vědom, že AutoSystem a.s. má právo chránit své ekonomické a právní zájmy i tím způsobem, že bude zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) pokud toto zpracování nebude v rozporu s právem Subjektu údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) na ochranu jeho soukromého a osobního života, a pokud zpracování nebude v rozporu se Zákonem.

Subjekt údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání souhlas s tím, aby AutoSystem a.s., jakožto správce zpracovával veškeré osobní údaje Subjektu údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) uvedeného v této smlouvě, a to za účelem (a) zanesení Subjektu údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) do evidence zákazníků AutoSystem a.s., (b) adresného zpracování poptávkového a nabídkového řízení, (c) jednání o smluvním vztahu, (d) uzavírání kupních smluv, (e) plnění smluv, (f) ochraně důležitých zájmů Subjektu údajů, (g) oprávněného zveřejňování osobních údajů, (h) ochrany práv správce údajů, (i) archivnictví vedeného podle zákona a (j) marketingové nabídky výrobků a služeb správce údajů a jeho obchodních partnerů či zákaznických výhod pro Subjekt údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.).

Subjekt údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) souhlasí s tím, že AutoSystem a.s. je ve stejném rozsahu a po stejné období oprávněn osobní údaje poskytnout subjektům, které jsou vůči Subjektu údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) v postavení Zpracovatele údajů podle Zákona a osoby ovládané nebo ovládající ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo v postavení osoby personálně či majetkově spojené se Subjektem údajů (objednatelem, kupujícím, žadatelem apod.), a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí. Odvolá-li Subjekt údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) tento souhlas ke zpracování, uložení a využití jeho osobních dat, je AutoSystem a.s. oprávněn zveřejnit informaci o odvolání tohoto souhlasu, a to do 60 dnů od přijetí oznámení Subjektu údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) o odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu je účinné vůči AutoSystem a.s., je-li učiněno prostřednictvím e-mailové komunikace a doručeno na adresu obchod@autosystem.cz, nebo v písemné formě doručeno AutoSystem a.s. prostřednictvím pošty. Subjekt údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) byl upozorněn na své právo k přístupu k výše uvedeným údajům, které o něm vede AutoSystem a.s. a o všech dalších právech Subjektu údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) z obecně závazných předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Subjekt údajů (objednatel, kupující, žadatel apod.) prohlašuje, že byl zvláště poučen o svých právech ve smyslu § 11 odst. 2, § 21 a § 12 odst.2 Zákona.

Reklama X
<<

máme 27 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 67 000 spokojených zákazníků