Všeobecné obchodní podmínky AUTOSYSTEM.CZ

I.
Úvodní ustanovení

1.1. Společnost AutoSystem a.s., IČ: 280 27 931, se sídlem Vltavínová 1276/4, Černice, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1911 (dále jen „AutoSystem“) je majitelem a provozovatelem internetového systému a stránek AUTOSYSTEM.CZ (dále jen „internetový systém“).

1.2. Fyzická či právnická osoba, která je oprávněna s věcí prezentovanou v internetovém systému nakládat tak, jak prezentuje a uzavřela se zprostředkovatelem objednávku, je dále označována jako „zájemce“.

1.3. AutoSystem uzavírá se zájemci inominátní smlouvu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jejímž obsahem jsou prezentační, nabídkové a reklamní služby v rozsahu stanoveném objednávkou, jakož i obstarání příležitosti k uzavření smlouvy se třetí osobou (společně dále jen „služby“).

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi AutoSystemem a zájemcem, aplikují se na každou nabídku ze strany zájemce. Změny či dodatky smlouvy jsou účinné pouze, pokud byly učiněny v písemné formě a byly podepsány oběma smluvními stranami. Jiné obchodní podmínky zájemce platí, pouze pokud byly AutoSystemem písemně potvrzeny.

1.5. Zájemce souhlasí s tím, že služby jím realizované v internetovém systému budou zpřístupněny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet. Zájemce dále souhlasí s oprávněním AutoSystem poskytovat nezměněný obsah služeb nebo jeho části třetí straně k další veřejné prezentaci nebo statistickému zpracování.

II.
Obsah smlouvy

2.1. Zájemce je vázán svou provedenou nabídkou (objednávkou) až do jejího přijetí nebo odmítnutí AutoSystemem.

2.2. Smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky zájemce AutoSystemem.

2.3. Zájemce výslovně uznává, že obsah smlouvy se řídí výhradně textem potvrzené objednávky.

2.4. AutoSystem se zavazuje zveřejnit služby specifikované v objednávce v internetovém systému. AutoSystem přitom neodpovídá za faktickou správnost prezentovaných informací. Zároveň se zavazuje zkontrolovat údaje třetích osob, které mají zájem o jednání se zájemcem a tyto údaje poskytnout zájemci pro jednání vedoucí k uzavření smlouvy.

2.5. AutoSystem neodpovídá za to, pokud třetí osoba neuzavře se zájemcem smlouvu. Svému závazku, za který mu náleží sjednané protiplnění od zájemce, AutoSystem dostojí již řádným zveřejněním služeb uvedených v objednávce.

2.6. Zájemce je povinen AutoSystemu sdělit všechny informace, které mají význam pro zprostředkování smlouvy s třetími osobami, především sdělit skutečnosti o aktuálnosti služeb bez zbytečného odkladu.

2.7. Zájemce se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky či které poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob.

2.8. Smluvní strany činí nesporným, že obsah služeb není právním jednáním AutoSystemu, zejména pak z jeho strany není nabídkou ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku.

2.9. AutoSystem je oprávněn své povinnosti plnit i prostřednictvím třetí osoby.

III.
Finanční podmínky

3.1. Smluvní cena je bez DPH.

3.2. Každý zájemce je povinen s cenou uhradit i daň z přidané hodnoty. To neplatí pouze v případě, kdy zájemce včas, tj. nejpozději ke dni fakturace, předloží AutoSystemu dokument, prokazující osvobození plnění od daně z přidané hodnoty.

3.3. Zájemce je povinen AutoSystemu zaplatit ve stanovené lhůtě splatnou úplatu, k níž byl vyzván fakturou AutoSystemu.

3.4. Daňový doklad může být doručován i pouze elektronicky na e-mailovou adresu zájemce. V tom případě se má za to, že daňový doklad došel zájemci den následující po odeslání e-mailové zprávy.

3.5. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého dluhu je zájemce povinen zaplatit AutoSystemu úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je zájemce v prodlení se zaplacením dlužné částky o více než 10 dní, je AutoSystem oprávněn pozastavit své plnění.

3.6. AutoSystem nepřijímá platby šekem nebo směnkou, úplata se hradí na bankovní účet AutoSystem.

3.7. Zájemce není oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku na pohledávku AutoSystemu vůči zájemci. Zájemce může postoupit svoje pohledávky za AutoSystemem po jeho předchozím písemném souhlasu.

IV.
Ochrana elektronicky zpracovávaných dat

Pro ochranu elektronicky zpracovávaných údajů mezi smluvními stranami platí stejné zásady jako v jejich ostatním obchodním styku. Elektronicky zprostředkované údaje smí být použity k účelu smluvního vztahu stran za dodržení zásady jejich řádného zpracování a uložení. Práva a povinnosti, spojené s ochranou osobních údajů, v této smlouvě neuvedené, podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

V.
Trvání smluvního vztahu

5.1. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou

5.2. Smluvní vztah lze vypovědět zájemcem i zprostředkovatelem a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v takovém případě činí tři měsíce, ledaže smluvní strany sjednaly v potvrzené objednávce jinou výpovědní lhůtu, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je doručena písemná výpověď.

5.3. Zájemce a AutoSystem si dále sjednali možnost od smluvního vztahu odstoupit, a to za těchto podmínek:

5.3.1. AutoSystem je oprávněn od smluvního vztahu odstoupit, pokud bude zájemce v prodlení s včasnou úhradou měsíční platby podle č. III těchto podmínek o více jak 15 dnů nejméně dvakrát, či pokud bude zájemce v prodlení s úhradou měsíční platby podle čl. III těchto podmínek za více jak dva měsíce po sobě bezprostředně jdoucí.

5.3.2. Zájemce je od smluvního vztahu oprávněn odstoupit, pokud AutoSystem poruší svoji smluvní povinnost zajistit funkčnost internetového systému k jeho řádnému užívání zájemcem tak, že více jak dva měsíce za sebou dojde k odstávce funkčnosti systému více jak 5 dnů v měsíci, či dojde k jedné odstávce delší 7 dnů, pokud tyto odstávky nebudou mít původ v zásahu třetích osob nezaviněném AutoSystemem či původ ve vyšší moci.

5.3.3. Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i z jiných důvodů než uvedeno v předchozích ustanoveních, resp. bez udání důvodu, a to se zaplacením odstupného a po písemném souhlasu druhé smluvní strany. Výši odstupného si smluvní strany stanovují na 25% z celkové dohodnuté ceny bez DPH. Smluvní strana však nemůže odstoupit od závazku ani zaplacením odstupného, pokud již i jen zčásti plnila, nebo plnění závazku částečně přijala.

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany se zavazují navzájem se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na jejich spolupráci (zejména pak změny zápisu v obchodním rejstříku, změny v živnostenském rejstříku, vstup do úpadku či hrozícího úpadku, rozhodnutí o likvidaci anebo nařízení exekuce).

6.2. V případě, že některé ustanovení smluvního vztahu a těchto podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení platnými a účinnými. Zájemce a AutoSystem se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

6.3. Jakákoliv změna těchto obchodních podmínek je možná, pokud zájemce nebude mít k novému znění obchodních podmínek vypracovaných AutoSystemem, žádných připomínek do 30 dnů od jejich oznámení zájemci či zveřejněním na internetovém systému AutoSystemu (oznámení o umožnění zájemci se s nimi seznámit); marným uplynutím uvedené lhůty, pak platí novelizované obchodních podmínek. Bude-li mít zájemce v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn podmínek, platí původní znění podmínek ve spojení s ujednáními nových obchodních podmínek, jež nebyly zájemcem rozporovány; toto ujednání nebrání tomu postupu zájemce, aby pro změnu obchodních podmínek vypověděl smluvní vztah s AutoSystemem ve výpovědní lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď zprostředkovateli doručena.

6.4. Pokud tyto obchodní podmínky stanoví něco jiného, než smlouva uzavřená mezi AutoSystemem a zájemcem, má přednost smlouva.

6.5. Uživatel a AutoSystem dále prohlašují, že vzájemná plnění nejsou v nepoměru a jako takový smluvní vztah uzavírají.

6.6. Uživatel a AutoSystem na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.

6.7. Účastníci smluvního vztahu prohlašují, že smluvní vztah uzavírají po důkladném uvážení, svobodně, vážně, nikoli v tísni a nikoli za znevýhodňujících podmínek.

Plzeň dne 29. 03. 2023

AutoSystem a.s.

Reklama X
<<
Volvo SELEKT

máme 32 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 67 000 spokojených zákazníků